Tư vấn soạn thảo QUY CHẾ, xây dựng QUY TRÌNH quản lý nội bộ

Bên cạnh hỗ trợ pháp lý cho việc thành lập doanh nghiệp, đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động, Luatsu24H còn cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế, quy trình nội bộ công ty, giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp điều hành kinh doanh hiệu quả, phòng ngừa và hạn chế rủi ro, tiết kiệm thời gian, chi phí quản trị, điều hành.

CÁC LOẠI QUY CHẾ CẦN XÂY DỰNG

Doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp có thể lựa chọn xây dựng các văn bản quản lý nội bộ cốt lõi sau đây tùy theo mô hình tổ chức doanh nghiệp:

 • Thỏa thuận cổ đông, thành viên;
 • Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.
 • Quy chế tiền lương, thưởng.
 • Các quy chế quản lý đầu tư dự án.
 • Quy chế đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác.
 • Quy chế quản lý hợp đồng.
 • Quy chế về quản lý tài chính, tiền mặt, tài sản của doanh nghiệp.

LỢI ÍCH KHI XÂY DỰNG QUY CHẾ, QUY TRÌNH

 • Giúp hoạt động quản lý doanh nghiệp hiệu quả, minh bạch.
 • Giúp chủ doanh nghiệp nắm vững hệ thống, tiết kiệm thời gian, chi phí.

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY CHẾ

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu công việc và tài liệu.
 • Bước 2: Tra soát pháp lý, khám bệnh doanh nghiệp làm cơ sở đề xuất xác định phạm vi công việc.
 • Bước 3: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý.
 • Bước 4: Thống nhất phương án và kế hoạch thực hiện với doanh nghiệp.
 • Bước 5: Dự thảo quy chế mới, rà soát đề xuất sửa đổi các quy chế đang áp dụng để khách hàng xem xét.
 • Bước 6: Thống nhất các nội dung dự thảo với khách hàng.
 • Bước 7: Hoàn thiện dự thảo quy chế và gửi khách hàng phê duyệt.

Tin liên quan