Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Một hoặc một số công ty (công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động sáp nhập

Dịch vụ tư vấn sáp nhập doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn trình tự, thủ tục tiến hành sáp nhập công ty.
  • Tư vấn và lập phương án sáp nhập.
  • Rà soát các điều kiện pháp lý để thực hiện sáp nhập.
  • Tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý về sử dụng, chấm dứt lao động.
  • Tư vấn và lập các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cổ đông, thành viên.
  • Tư vấn pháp lý về hoạt động thương mại sau khi sáp nhập doanh nghiệp.
  • Soạn thảo hợp đồng sáp nhập công ty và thực hiện đàm phán, ký kết.

  Dịch vụ đăng ký kinh doanh sáp nhập công ty

  • Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập.
  • Đại diện tiến hành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, điều chỉnh đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập.
  • Tiến hành thủ tục chấm dứt mã số thuế, con dấu của công ty bị sáp nhập.

Tin liên quan