Tư vấn luật doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp của Luatsu24H bắt đầu tư việc khởi nghiệp, đăng ký các giấy phép đủ điều kiện hoạt động, vận hành và quản lý doanh nghiệp cho đến khi giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc bán, nhượng lại doanh nghiệp.

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Chúng tôi tham gia tư vấn các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nhân khởi nghiệp thương mại và phát triển hoạt động kinh doanh như sau:

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp: thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề có điều kiện.
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp.
 • Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Tư vấn chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn.

TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

 • Tư vấn xây dựng mô hình tổ chức và quản lý doanh nghiệp;
 • Tư vấn soạn thảo quy chế; rà soát hệ thống các quy chế, quy định về tổ chức, điều hành.
 • Tư vấn và hỗ trợ tổ chức, giám sát các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của các công ty cổ phần; Hội đồng thành viên cho công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp trong việc sắp xếp cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và mô hình công ty mẹ – con
 • Tư vấn pháp luật về quản lý và sử dụng lao động.
 • Tư vấn, hướng dẫn và kiểm tra tuân thủ pháp luật, chế độ báo cáo và công bố thông tin.
 • Đào tạo quản trị rủi ro pháp lý cho người quản lý trong doanh nghiệp.

Tin liên quan