Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Kinh nghiệm tư vấn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong giai đoạn từ năm 2012 – 2018, Luatsu24H đã tham gia tư vấn trình...

Tư vấn mua bán công ty

CÁC HÌNH THỨC GIAO DỊCH MUA BÁN CÔNG TY  Mua bán doanh nghiệp để nắm 100% quyền sở hữu. Mua bán doanh nghiệp để nắm quyền chi phối công...

Tư vấn pháp luật thuế

Đội ngũ luật sư của chúng tôi trong lĩnh vực tư vấn thuế bao gồm những luật sư có khả năng kết hợp kinh nghiệm thương mại với kiến...