Tư vấn và làm thủ tục giải thể doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp đến một thời điểm sẽ không còn nhu cầu đầu tư, phát triển doanh nghiệp của mình và sẽ có ý định bán doanh nghiệp hoặc giải thể công ty, đóng cửa hoạt động.

Theo quy định pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp sẽ giải thể nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của doanh nghiệp (trường hợp phổ biến nhất);
 • Không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay bị đóng mã số thuế (do bỏ trốn, không hoạt động tại trụ sở hoặc mua bán hóa đơn).

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi có đủ điều kiện:

 • bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác (Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp); và
 • doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài; và
 • thuộc các trường hợp giải thể mà pháp luật quy định.

Luatsu24H tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp không còn hoạt động thực hiện thủ tục giải thể công ty, đóng cửa hoạt động hoặc chuyển giao quyền quản lý, sở hữu vốn cho người khác.

Dịch vụ tư vấn giải thể công ty

 • Tư vấn pháp lý liên quan đến trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông / Hội đồng thành viên thông qua việc giải thể.
 • Thực hiện quyết toán thuế, đóng mã số thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Tư vấn và hỗ trợ thanh lý các hợp đồng kinh tế, dân sự.
 • Tư vấn phương án giải quyết các khoản công nợ, chuyển nợ.
 • Tư vấn thanh lý chuyển nhượng, bán tài sản.
 • Hỗ trợ làm việc với cơ quan bảo hiểm để chốt sổ bảo hiểm cho người lao động.
 • Tư vấn chấm dứt và giải quyết quyền lợi cho người lao động.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 • Thực hiện các thủ tục xóa tên doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tin liên quan