Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp và mô hình công ty

Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp là một trong các dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp bên cạnh các hình thức sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất công tychia, tách doanh nghiệp.

Quyết định lựa chọn chuyển đổi mô hình công ty doanh nghiệp đem lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp trong việc:

 • tái cơ cấu vốn chủ sở hữu doanh nghiệp.
 • tối ưu hóa chi phí quản trị, trong đó tối ưu hóa nghĩa vụ thuế.
 • dễ dàng cho trong việc huy động vốn.
 • thuận lợi cho việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức chuyển đổi nào?

 • Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty TNHH một thành viên.
 • Chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty cổ phần.
 • Chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên hoặc công ty cổ phần.
 • Chuyển đổi từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty TNHH một thành viên.

Phạm vi dịch vụ pháp lý về chuyển đổi doanh nghiệp

 • Tư vấn các hình thức doanh nghiệp được chuyển đổi.
 • Phân tích từng loại hình doanh nghiệp và sự phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
 • Tư vấn và hỗ trợ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua quyết định chuyển đổi.
 • Tư vấn về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp sau chuyển đổi.
 • Tư vấn giải quyết các vấn đề về nhân sự khi chuyển đổi.
 • Tư vấn việc chuyển đổi tài sản, dự án của doanh nghiệp chuyển đổi.
 • Tư vấn tối ưu thuế trong trường hợp chuyển đổi công ty.
 • Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chuyển đổi loại hình công ty.
 • Hỗ trợ pháp lý các thủ tục điều chỉnh thông tin với cơ quan thuế, ngân hàng, bảo hiểm, đối tác.
 • Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ pháp lý nội bộ doanh nghiệp sau chuyển đổi.

Tin liên quan