Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29...

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khác với các nội dung buộc phải đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh...

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau: a) Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công...

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy...

Thủ tục chia doanh nghiệp

Các phương thức chia doanh nghiệp đang hoạt động: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài...

Thủ tục tách doanh nghiệp

Tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây: a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông...