Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty FDI

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo thủ tục đăng ký kinh doanh như đối với doanh nghiệp trong nước.

Trường hợp Doanh nghiệp FDI muốn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án gắn liền với chi nhánh, Doanh nghiệp FDI phải thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Luật đầu tư.

Luatsu24H cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập, giải thể chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả chi nhánh gắn liền với dự án đầu tư.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP CHO CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

  • Tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư nước ngoài về việc đăng ký thành lập chi nhánh gắn liền với dự án đầu tư, đăng ký hoạt động cho chi nhánh không gắn với dự án đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính phục vụ thành lập chi nhánh gắn với dự án đầu tư nước ngoài.
  • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh gắn liên với dự án, hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.
  • Dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Đại diện theo ủy quyền hoặc hướng dẫn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ.
  • Tư vấn đăng ký con dấu, mã số thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

THỜI GIAN THỰC HIỆN CẤP PHÉP

  • Thời gian soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện: 03-05 ngày kể từ ngày nhận đủ thông tin và tài liệu.
  • Thời gian dự kiến cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện không có dự án đầu tư cho chi nhánh: 05-07 ngày làm việc.
  • Thời gian dự kiến cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho chi nhánh (trường hợp gắn với dự án): 20-40 ngày làm việc, tùy theo nội dung đăng ký hoạt động.

Tin liên quan