Bỏ quy định khống chế đối với chi quảng cáo và khuyến mại

...