Chính sách thuế thu nhập cá nhân về quà biếu, quà tặng, giải thưởng

Tại Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định về định nghĩa và các hình thức khuyến mại “- Điều 88. Khuyến mại 1. Khuyến mại là hoạt động xúc tiến...

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền ăn giữa ca cho người lao động

– Tại điểm g, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Điều 2. Các khoản thu nhập chịu...