Chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị sản phẩm

– Tại Điều 1, Chương I Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá...

Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Câu hỏi. Công ty sử dụng dịch vụ quảng cáo của nước ngoài như Facebook, Google, Youtube. Các doanh nghiệp này không có trụ sở tại Việt Nam nên...