Công văn 808/TLĐ năm 2020 bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) số 09/NQ-BCH ngày 06 tháng 7 năm 2020, để...