Thủ tục mở tài khoản đầu tư ra nước ngoài

Giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải được...

Thủ tục mở tài khoản đầu tư trực tiếp

Ai phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp? Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng...