Chính sách thuế thu nhập cá nhân về quà biếu, quà tặng, giải thưởng

Tại Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định về định nghĩa và các hình thức khuyến mại “- Điều 88. Khuyến mại 1. Khuyến mại là hoạt động xúc tiến...

Dịch vụ đăng ký khuyến mại

Dịch vụ đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực...