Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua

Trả lời công văn không số ngày 05/8/2020 của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng công trình quốc tế Thăng Long (sau đây gọi là Công...