Tư vấn và đăng ký nhượng quyền thương mại (franchise)

...