Xác định trường hợp bắt buộc phải đấu thầu

Luật đấu thầu (Điều 1 khoản 1 điểm c và Điều 4 khoản 44) quy định phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm dự án đầu tư phát...