Hướng dẫn về chính sách thuế đối với đại lý hoa hồng

1. Đối với doanh nghiệp làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng – Tại điểm a, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của...

Soạn thảo hợp đồng ĐẠI LÝ mua bán hàng hóa

Hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh...