Soạn thảo hợp đồng ĐẠI LÝ mua bán hàng hóa

Hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh...