Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết

Về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần, Tổng Cục Thuế có ý...