Hướng dẫn đóng BHXH cho NLĐ trong trường hợp đặc biệt

1. Về tham gia bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu: Theo quy định tại Khoản 9, Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội thì...