Dịch vụ tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Doanh nghiệp FDI) khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức đầu tư (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp), vốn đầu tư và gia hạn thời hạn thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp FDI phải làm thủ tục điều chỉnh, sửa đổi giấy phép đầu tư (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ 

 • Tư vấn sự phù hợp của yêu cầu sửa đổi giấy phép đầu tư với pháp luật liên quan.
 • Tư vấn thủ tục điều chỉnh các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp.
 • Tư vấn sửa đổi các tài liệu hợp đồng liên doanh, thỏa thuận giữa các nhà đầu tư có liên quan đến nội dung điều chỉnh.
 • Hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính.
 • Hỗ trợ, giới thiệu doanh nghiệp FDI làm việc với các công ty kiểm toán, thẩm định giá đối với các nội dung liên quan đến đầu tư vốn, định giá tài sản của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho việc điều chỉnh giấy phép.
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý điều chỉnh giấy phép đầu tư.
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy phép tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đại diện giải trình với cơ quan cấp phép về hồ sơ điều chỉnh giấy phép.
 • Nhận kết quả hồ sơ điều chỉnh giấy phép.
 • Đăng ký cấp đổi con Dấu pháp nhân.
 • Hỗ trợ lập các báo cáo đầu tư cho doanh nghiệp FDI.

THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

 • Thời gian soạn thảo hồ sơ: trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ thông tin và tài liệu;
 • Thời gian dự kiến cấp giấy phép: dự kiến 15 – 20 ngày làm việc, trừ điều chỉnh bổ sung mục tiêu ngành nghề dự án là 30 ngày làm việc không kể thời gian thẩm định.

Tin liên quan