Đi nghĩa vụ quân sự có được trả lương không?

Công ty chúng tôi có một số lao động nam đã tham gia nghĩa vụ quân sự. 2 năm 1 lần, họ sẽ bị điều động đi tập huấn quân sự trong thời gian từ 7 ngày đến 1 tháng. Vậy Công ty chúng tôi có phải trả lương cho các lao động nam này trong thời gian họ đi tập huấn quân sự hay không?

Trường hợp Người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tiền lương của Người lao động trong trường hợp này được quy định như sau:

 “Điều 100. Tạm ứng tiền lương

  1. Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thoả thuận.
  2. Người sử dụng lao động phải tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng lương và phải hoàn lại số tiền đã tạm ứng trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động hướng dẫn thêm: “Tiền lương làm căn cứ để tạm ứng cho người lao động trong thời gian tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định tại Khoản 2 Điều 100 hoặc bị tạm đình chỉ công việc quy định tại Điều 129 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề trước khi người lao động tạm thời nghỉ việc hoặc bị tạm đình chỉ công việc và được tính tương ứng với các hình thức trả lương theo thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định này.”

Như vậy, trường hợp người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ quân sự thì người sử dụng lao động phải tạm ứng tiền lương của người lao động tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng lương.

Tin liên quan