Hóa đơn cho thuê tài sản của cá nhân, hộ gia đình

– Căn cứ Điều 4 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/6/2015 quy định phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản:...

Về chính sách thuế đối với tiền bản quyền sử dụng nhãn hiệu tại VN

– Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước...

Về chính sách thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

1. Thuế GTGT: Công ty khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo...

Hỗ trợ chi phí gửi trẻ với lao động nữ

– Khoản 4 Điều 154 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Người sử dụng lao động có nghĩa vụ giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp...

Hướng dẫn giao kết hợp đồng lao động và ngày nghỉ theo thâm niên

– Về việc giao kết hợp đồng lao động Ông A đã làm việc tại Công ty theo 2 hợp đồng lao động, với tổng thời gian làm việc...

Phạm vi dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm

1. Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 là Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2012 và Luật Việc làm năm 2013 về việc thành lập và...

Về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP thì “Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng...

Văn phòng đại diện không phải nộp thuế môn bài

Theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài: + Tại Điều 2 quy định về người nộp lệ phí môn bài như...

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

– Căn cứ Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp...

Chính sách thuế GTGT khi bán tài sản bảo đảm

1. Tại khoản 1 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 8 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12...