NEWS: đã có nghị định hướng dẫn Luật nhà ở năm 2014

Ngày 28/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2014. Theo đó, bổ sung quy...

NEWS: Hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai

Đây là nội dung nổi bật tại Công văn 64/TANDTC-PC  ngày 03/4/2019 của Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, liên quan đến việc giải quyết các vụ...

Các vấn đề lưu ý về thuế khi chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Theo Công văn 786/TCT-KK hướng dẫn chuyển hộ lên doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì: – Doanh nghiệp sau khi chuyển đổi...