Hướng dẫn chuyển lỗ khi chuyển nhượng bất động sản

– Căn cứ Khoản 9 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12...

Hướng dẫn trả lương ngừng việc trong thời gian dịch bệnh Covid

Bộ LĐ-TB&XH ban hành Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho NLĐ trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch...

Bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh ô tô

Điều 7 Nghị định  116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 quy định 05 điều kiện doanh nghiệp cần đáp ứng để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp...

Sửa quy định về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài,...

Bãi bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh rượu từ tháng 02/2020

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu. Theo đó, một số quy định liên...

Hướng dẫn xác định chi phí lãi vay

– Căn cứ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết như sau:...

Xác định trường hợp bắt buộc phải đấu thầu

Luật đấu thầu (Điều 1 khoản 1 điểm c và Điều 4 khoản 44) quy định phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm dự án đầu tư phát...

Hướng dẫn về đấu thầu liên quan đến công ty mẹ – con

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 3508/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Tổng công ty Ba Son,...

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trong trường hợp dự án mới

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 13 của...

Sửa đổi quy định về hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm

Thông tư 32/2019/TT-BYT đã sửa đổi một trong những thành phần hồ sơ là Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư...