Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư bị giãn tiến độ

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b, điểm c2, điểm c3 Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi,...

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi chỉ có phiếu thu của bên bán hàng hóa, dịch vụ

– Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị...

Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

1. Tại Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định: “Điều 4. Giá tính thuế Giá tính thuế thực hiện theo quy định tại...

Hướng dẫn chính sách thuế đối với chương trình khuyến mại

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013 của Chính...

Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Theo đó, Chính...

Quy định về thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch covid-19

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2020/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất...

Yêu cầu cụ thể phòng, chống dịch COVID-19 với các DN lữ hành, khách sạn

1. Đối với các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và dịch vụ kinh doanh du lịch a) Cán bộ, hướng dẫn viên,...

Xác định dự án phải qua thủ tục đấu thầu

Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu quy định: “Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này có...

Hỗ trợ Doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động do khó khăn Covid 19

Trích dẫn văn bản của Thủ tướng Chính Phủ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-15-2020-QD-TTg-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dich-COVID19-441047.aspx?ac=emails Điều 13. Điều kiện vay vốn 1. Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang...

Hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư nhà máy thủy điện

Trả lời công văn số số 1203/CT-TTKT ngày 24/12/2019 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nhà máy thủy điện,...