Lệ phí môn bài đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Trả lời công văn số 6781/CT-TTHT ngày 10/6/2020 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ Điểm c Khoản...

Hoàn thuế dự án đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng

Trả lời công văn số 4228/CT-TTKT4 ngày 27/5/2020 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có...

Khai thuế đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản

– Căn cứ quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật...

Về chính sách thuế đối với giao dịch liên kết

– Căn cứ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết: + Tại...

Về thuế nhà thầu đối với dịch vụ đào tạo tiếng Anh trực tuyến

Trường hợp Doanh nghiệp ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà thầu nước ngoài có địa chỉ trụ sở tại nước ngoài để cung cấp dịch vụ...

Ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo

– Căn cứ Điều 1 Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực...

Điều kiện khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ

1. Tại khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau: “2. Điều kiện...

Thuế hàng hóa nhập sản xuất hàng xuất khẩu có thuê gia công ngoài

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì cơ sở miễn thuế nhập khẩu bao gồm: “a) Tổ chức, cá nhân...

Hướng dẫn về chính sách thuế đối với đại lý hoa hồng

1. Đối với doanh nghiệp làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng – Tại điểm a, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của...

Áp dụng Hiệp định thuế đối với cá nhân người Nhật Bản làm việc tại Việt Nam

– Căn cứ Điều 15 Hiệp định giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tránh đánh thuế hai...