Tư vấn chia tách doanh nghiệp

Chia tách doanh nghiệp là việc công ty chia hoặc tách thành một số công ty cùng loại theo quyết định của các thành viên công.

Điểm khác nhau cơ bản giữa hai hình thức này là công ty bị chia không còn tiếp tục tồn tại sau khi tiến hành thủ tục chia công ty để thành lập hai pháp nhân mới, trong khi công ty bị tách vẫn tiếp tục tồn tại, hoạt động độc lập với công ty được tách.

Dịch vụ tư vấn chia tách công ty

Luatsu24H cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn chia tách doanh nghiệp trọn gói tốt nhất, tiết kiệm chi phí và thời gian cho quý khách hàng, bao gồm:

  • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp về chia tách công ty.
  • Tư vấn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia, tách doanh nghiệp.
  • Tư vấn cơ cấu lại danh mục tài sản; hỗ trợ định giá tài sản khi chia/tách.
  • Tư vấn các nội dung liên quan đến cổ đông khi chia tách.
  • Tư vấn và lập phương án nguyên tắc giải quyết các quyền, nghĩa vụ của các chủ thể bị chia, tách;
  • Tư vấn soạn thảo Điều lệ, tư vấn soạn thảo quy chế quản lý nội bộ sau khi chia tách doanh nghiệp.
  • Tư vấn chấm dứt tồn tại của công ty bị chia;
  • Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh chia tách công ty và các giấy tờ khác có liên quan.
  • Hỗ trợ thành lập công ty mới hình thành trên cơ sở chia, tách doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ giải thể doanh nghiệp bị tách.

Tin liên quan