Phương án cổ phần hóa công ty mẹ tổng công ty vật liệu xây dựng số 1

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-
Số: 1874/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VÀ CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015”;
Xét đề nghị của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 với những nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:
Tên tiếng Việt:
Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP;
– Tên tiếng Anh:
FiCO Corporation – JSC;
– Tên viết tắt:
FiCO;
– Biểu tượng: là biểu tượng của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 đang sử dụng;- Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.2. Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cổ phần hóa: Bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

a) Vốn điều lệ: 1.270.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm bảy mươi tỷ đồng chẵn).

b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cổ phần: 127.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

– Cổ phần nhà nước: 50.800.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ;

– Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 247.900 cổ phần, chiếm 0,19% vốn điều lệ;

– Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 146.300 cổ phần, chiếm 0,12% vốn điều lệ;

– Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 50.800.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ;

– Cổ phần bán đấu giá công khai: 25.006.300 cổ phần, chiếm 19,69% vốn điều lệ.

5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần, chỉ đạo Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng và cho nhà đầu tư chiến lược theo quy định hiện hành. Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP là Bộ Xây dựng.

7. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.

8. Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1-CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

9. Phương án sắp xếp lao động:

– Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 431 người;

– Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP: 430 người;

Bộ Xây dựng áp dụng quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu để giải quyết cho người lao động dôi dư.

10. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Xây dựng phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Chuyển Trường trung cấp Công nghiệp và Xây dựng FiCO về Bộ Xây dựng quản lý, ngân sách nhà nước không cấp kinh phí và hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định hiện hành; Bộ Xây dựng lập Phương án sắp xếp, chuyển đổi Trường này theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng:

– Quyết định các nội dung quy định tại Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 9, Khoản 10 và Khoản 11 Điều 1 Quyết định này.

– Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – CTCP, đến năm 2017, thực hiện bán hết phần vốn nhà nước còn nắm giữ.

– Chỉ đạo tiếp tục xử lý những tồn tại về tài chính, công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, thực hiện chuyển Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bộ Tài chính: Hướng dẫn Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP xử lý những tồn tại về tài chính.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.

4. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn việc xử lý những vấn đề liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Hội đồng thành viên Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Để tư vấn thêm về Phương án cổ phần hóa công ty mẹ tổng công ty vật liệu xây dựng số 1, vui lòng liên hệ công ty tư vấn luật LAWPRO để được đội ngữ Luật sư chúng tôi tư vấn cụ thể.

Hỏi đáp Phương án cổ phần hóa công ty mẹ tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 trực tuyến

Liên hệ luật sư

Fields marked with a * are required.
 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ nhân viên, luật sư được đào tạo ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã hoàn thành chương [...]

 • Lawpro tại lễ trao giải Đêm Doanh Nghiệp 2014 Lawpro tại lễ trao giải Đêm Doanh [...]

  Tối 25-12, tại Nhà hát thành phố Hà Nội, Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội và Đài Phát thanh -Truyền hình Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình giao lưu “Đêm Doanh nghiệp – [...]

 • Công ty tư vấn luật LAWPRO Công ty tư vấn luật LAWPRO

  Năm 2007, ba sáng lập viên là những người có nhiều kinh nghiệm, từng tu nghiệp tại Cộng hòa Pháp cùng như công tác trong các cơ quan pháp luật Việt Nam đã thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn LAWPRO [...]

 • Danh hiệu Danh hiệu

  Công ty tư vấn luật LAWPRO đã nhiều lần được Đoàn luật sư Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội ghi nhận là một trong những hãng luật tích cực tham gia đóng góp xây dựng và phát triển nghề [...]