chính sách thuế khi góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để thành lập doanh nghiệp

Trường hợp thực hiện góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê đã có đăng ký quyền sở hữu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để...

Sử dụng công ty con tham gia dự thầu

Luật đấu thầu (Điều 6 khoản 2 điểm a) quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ...

Ủy quyền ký hồ sơ dự thầu

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phần thứ hai Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế...

Hồ sơ nhà thầu có hợp lệ nếu có thư giảm giá?

Luật đấu thầu (Điều 4 khoản 31) quy định hồ sơ dự thầu là toàn bộ tài liệu do nhà thầu lập và nộp cho bên mời thầu theo...

Đồng loạt tăng số tiền hưởng BHXH từ 01/7

Nhằm phù hợp với mức lương cơ sở mới tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP và quy định tại Luật BHXH 2014; kể từ ngày 01/7/2019, số tiền hưởng các chế độ BHXH bắt...

NEWS: chế độ thai sản cho nam giới

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao...

Về đăng ký kinh doanh ngành nghề môi giới, đại lý bảo hiểm

Đối với ngành, nghề môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm, theo công văn số 5163/BTC-QLBH của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký kinh doanh ngành,...

Hướng dẫn hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/6/2019, khi nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, ngoài hồ sơ...

Bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage)

Ngày 12/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm...